Tallmønstre#

Relevante kompetansemål

  • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster (9. trinn)

  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering (10. trinn)

Løkker er spesielt egnet til å utforske mønstre i og egenskaper ved tallfølger. Dette er fordi løkker kan brukes til å gjenta operasjoner svært mange ganger etter hverandre med høy hastighet.

Oppgave 1:

a. Forklar hva programmet nedenfor gjør uten å kjøre programmet. Hvilken tallfølge får vi? Skriv ned de 7 første leddene.

b. Kjør programmet. Fikk du de resultatene du forventet?

c. Juster programmet slik at det skriver ut et gitt antall ledd i tallfølgen, ikke bare det siste.

c. Modifiser programmet slik at det finner summen av de 100, 1000, 10 000 og 100 000 første tallene i følgen. Hint: Du bør opprette en variabel s som sparer på summen av tallene i løkka.

Oppgave 2:

Se på denne tallfølgen og beskriv mønsteret:

1 4 7 10 13 …

a. Lag et program som skriver ut et visst antall tall fra tallrekka.

b. Lag et program som summerer de 100, 1000 og 10 000 første tallene i tallfølgen. Ser du noe mønster?