Tallmønstre (S2/R2)#

Relevante kompetansemål

  • utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter (S2/R2)

Løkker er spesielt egnet til å utforske mønstre i og egenskaper ved tallfølger. Dette er fordi løkker kan brukes til å gjenta operasjoner svært mange ganger etter hverandre med høy hastighet.

Oppgave 1:

a. Forklar hva programmet nedenfor gjør uten å kjøre programmet. Hvilken tallfølge får vi? Skriv ned de 7 første leddene.

b. Kjør programmet. Fikk du de resultatene du forventet?

c. Juster programmet slik at det skriver ut et gitt antall ledd i tallfølgen, ikke bare det siste.

c. Modifiser programmet slik at det finner summen av de 100, 1000, 10 000 og 100 000 første tallene i følgen. Hint: Du bør opprette en variabel s som sparer på summen av tallene i løkka.

Oppgave 2:

Se på denne tallfølgen og beskriv mønsteret:

1 4 7 10 13 …

a. Lag et program som skriver ut et visst antall tall fra tallrekka.

b. Lag et program som summerer de 100, 1000 og 10 000 første tallene i tallfølgen. Ser du noe mønster?

Oppgave 3:

Lag et program som regner ut denne summen:

\(\sum_{n = 2}^{16} n^2 + n + 1\)

Oppgave 4:

Fibonnacifølgen er en kjent tallfølge med heltall der hvert tall etter det første er summen av de to foregående. Følgen starter slik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Lag et program som finner tall nr. n i rekka.

Oppgave 5:

Lag et program som viser at summen av denne rekka er 4.5:

\(\displaystyle 3 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + ...\)