Maskinlæring (Titanic)#

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Lese dataene
titanic = pd.read_csv("Datafiler/titanic.csv")

Utforsking og opprydding av datasettet#

La oss undersøke dataene og rydde litt, dersom vi trenger det.

# Skriver ut fem første linjer
titanic.head()
survived pclass sex age sibsp parch fare embarked class deck embark_town alive alone
0 0 3 0 22.0 1 0 7.2500 S Third NaN Southampton no False
1 1 1 1 38.0 1 0 71.2833 C First C Cherbourg yes False
2 1 3 1 26.0 0 0 7.9250 S Third NaN Southampton yes True
3 1 1 1 35.0 1 0 53.1000 S First C Southampton yes False
4 0 3 0 35.0 0 0 8.0500 S Third NaN Southampton no True

Vi ser at det ikke er alle kategoriene vi trenger. Siden vi er interessert i hvem som overlevde, og hvorfor, kan det også være lurt å sjekke hvor mange dette var.

# Hvor mange overlevde?
overlevde_prosent = (titanic['survived'].sum()/titanic['survived'].count())*100
print(f'{overlevde_prosent:.2f} % overlevde')
38.38 % overlevde
# Sletter kategorier vi ikke er interessert i
titanic.pop('deck')
titanic.pop('fare')
titanic.pop('embarked')
titanic.pop('embark_town')
0   Southampton
1    Cherbourg
2   Southampton
3   Southampton
4   Southampton
     ...   
886  Southampton
887  Southampton
888  Southampton
889   Cherbourg
890   Queenstown
Name: embark_town, Length: 891, dtype: object
# Print antall manglende verdier i kolonnene
print(titanic.isna().sum())
survived   0
pclass    0
sex      0
age     177
sibsp     0
parch     0
class     0
alive     0
alone     0
dtype: int64
# Fyller inn manglende alder med gjennomsnittet
gjennomsnitt = titanic['age'].mean()
titanic['age'].fillna(gjennomsnitt, inplace = True)

Visualiseringer#

La oss først se hvilken effekt klasse og kjønn hadde på overlevelsessjansene:

# Passasjerklasse
sns.countplot(x='pclass', hue='survived', data=titanic, palette='ocean')
plt.title("Antall døde (0) og overlevende (1) av hver klasse")
plt.xlabel("Klasse")
plt.ylabel("Antall")
plt.show()
../../_images/eb2c0c50232e8ee10c858a18b10488cab9656db52b44aec919f64f19baf99000.png
# Passasjerklasse
sns.countplot(x='sex', hue='survived', data=titanic, palette='ocean')
plt.title("Antall døde (0) og overlevende (1) av hvert kjønn")
plt.xlabel("Kjønn (0 = han, 1 = hun)")
plt.ylabel("Antall")
plt.show()
../../_images/59c5f36ba4130d5a34d72cc6d9d6ae0c56e5e22b75662dc5179558b55b164510.png

Vi ser, ikke overraskene at menn på 3. klasse hadde særdeles dårlige odds. Vi har alderen til passasjerene, men ikke

# Sortere etter alder
aldersklasse = []

for alder in titanic['age']:
  if alder > 15:
    aldersklasse.append("voksen")
  else:
    aldersklasse.append("barn")
    
titanic['aldersklasse'] = aldersklasse

sns.countplot(x='aldersklasse', hue='survived', data=titanic, palette='ocean')
<AxesSubplot:xlabel='aldersklasse', ylabel='count'>
../../_images/5dc317a401e1ee4bbd97933eb575f2bffcefb5685caded7c9d32a8ee12c4ee5f.png
# *Frivilling: Erstatte kategorier for visualisering med nye kategorier
"""
overlevende = {0: "døde", 1: "overlevde"}
titanic["survived"] = titanic["survived"].map(overlevende)
titanic.head(5)
"""
# *Frivillig: Telle forekomster av ulike tilfeller
"""
titanic["survived"].count()
titanic["survived"].value_counts()
"""
None # Printer None for å unngå output

Maskinlæring#

Vi skal nå lage en modell som kan forutsi hvorvidt en person overlever på Titanic eller ikke, gitt data om personen. Vi velger ut hvilke data vi ønsker å bruke som kriterium for overlevelse, og spesifiserer kategorien “survived” som målkategorien vår:

from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn import tree
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
kriterier = titanic[['pclass', 'sex', 'age', 'sibsp', 'parch']]
kategorier = titanic['survived'] 

I maskinlæring er det viktig at modellen vår klarer å forutsi data som kommer utenfra datasettet vi trener modellen med. Derfor deler vi ofte opp dataene i et treningssett og et testsett. Treningssettet bruker vi til å trene modellen, testsettet til å teste og evaluere modellen i etterkant. Vi blander ikke disse dataene. Vi kan generere slike data med funksjonen train_test_split(). Her bruker vi 80 % av dataene til trening og 20 % til testing. Du bør bruke minst 70 % av dataene dine til trening.

testandel = 0.2 # Andel brukt til testing
ml_data = train_test_split(kriterier, kategorier, test_size=testandel, random_state=42)

treningskriterier = ml_data[0]
testkriterier = ml_data[1]
treningskategorier = ml_data[2]
testkategorier = ml_data[3]

Nå kan vi lage modellen vår. Vi bruker en algoritme som heter Decision Tree Classifier. Det er basert på sammensatte og forgreinede valgtrær, der alle kombinasjoner av kriterier blir utforsket. Betingede sannsynligheter for ulike hendelser blir beregnet, og de mest sannsynlige utfallene blir framhevet basert på kombinasjonen av kriteriene. Først trener vi modellen:

modell = tree.DecisionTreeClassifier()
modell.fit(treningskriterier, treningskategorier)
DecisionTreeClassifier()

Det var det - da har vi en modell! Den ligger nå i et objekt som vi har kalt modell. Vi kan få innsyn i hvordan modellen ser ut, men det kan fort bli litt uoversiktlig og teknisk. La oss først nøye oss med å sjekke hvordan modellen takler testsettet vårt.

Test og validering av modellen#

modellkategorier_forutsett = modell.predict(testkriterier)
accuracy_score(testkategorier, modellkategorier_forutsett)
0.7653631284916201

Dette betyr at modellen forutsier riktig ca. 76 % av gangene. Det er en ok modell. For å få bedre oversikt over hva modellen forutsier riktig og hva den feiler på, kan vi konstruere en såkalt “Confusion Matrix” (forvirringsmatrise/feilmatrise):

cm = confusion_matrix(modellkategorier_forutsett, testkategorier)

import seaborn as sns
sns.heatmap(cm, annot=True, cmap='viridis')
plt.title("Forvirringsmatrise")
plt.xlabel("Predikerte verdier")
plt.ylabel("Sanne verdier")
plt.show()
../../_images/f0681d9c20edcb52108fad9f41b80e29e9a8e8f6246bbea8ef9b96bbbef76c5e.png

La oss benytte disse dataene og telle hvor mange datapunkter vi har, hvor mange som overlevde og døde, og deretter beregne hvor stor prosentandel av overlevende og døde som modellen klarte å forutsi korrekt.

presisjon_død = (87/(87+25))*100
presisjon_overleve = (49/(49+18))*100
print(f'(Andel korrekt forventet død {presisjon_død:.2f} %)')
print(f'(Andel korrekt forventet overlevelse {presisjon_overleve:.2f} %)')
(Andel korrekt forventet død 77.68 %)
(Andel korrekt forventet overlevelse 73.13 %)

Det er større presisjon i å forutsi død. Dette er forventet, siden modellen har trent på flere tilfeller av død enn av overlevelse.

La oss helt til sist visualisere modellen vår. Vi velger maks dybde på modellen til 3 for at vi ikke skal få alt for mange forgreininger.

plt.figure(figsize=(20,10))
titanic.pop('survived')
tree.plot_tree(modell, max_depth=2, feature_names=titanic.columns, class_names=['Døde', 'Overlevde'], filled=True, label=None,) 
None
../../_images/822bb093ce5d8e8331f4d28f1b58fe00d16582985b3d4e9145c1457e3b55d4d6.png